Logo ExSu

   

Administratie

Algemene voorwaarden

 

1. Toepassingsgebied


Alle opdrachten worden door de b.v.b.a. ExSu aanvaard en uitgevoerd onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De client wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en ze zondermeer te aanvaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt.

2. Opdracht


Alle opdrachten worden door de b.v.b.a. ExSu naar best vermogen uitgevoerd, rekening houdend met het wettelijk kader waarbinnen de opdrachten vallen. De b.v.b.a. ExSu kan, in samenspraak met en goedkeuring van de client, bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, derden of andere deskundigen inschakelen. De b.v.b.a. ExSu verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn en is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de client, aan derden of overmacht.

3. Medewerking van de clientDe client moet alle informatie verstrekken die met de opdracht verbonden is. De client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de client zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het de b.v.b.a. ExSu vrij om voor de client geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. De b.v.b.a. ExSu is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

4. Intellectuele eigendomsrechten


Adviezen, voorstellen, conclusies, schriftelijke stukken, en andere documenten uitgaande van de b.v.b.a. ExSu zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen enkel gebruikt worden door de client en voor eigen doeleinden van de client. Zij mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van de b.v.b.a. ExSu. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en clienten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse.

5. Beroepsgeheim en confidentialiteit


De b.v.b.a. ExSu handhaaft een deontologische code waarin beroepsgeheim gerespecteerd wordt . Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz., die de b.v.b.a. ExSu aan haar clienten bezorgt, gebeurt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de client de confidentialiteit ervan respecteert. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

6. Erelonen, provisies, kosten


In alle dossiers wordt een vergoeding aangerekend voor het opstarten van het dossier.

In functie van de aard van het dossier wordt ofwel een vaste vergoeding, ofwel een uurtarief afgesproken. De b.v.b.a. ExSu en de client komen bij aanvang van het dossier overeen op welke wijze de diensten vergoed worden.

Voor dossiers die over een langere periode dan een maand lopen, kan de b.v.b.a. ExSu tussentijdse facturen opstellen.

Behoudens de hoger genoemde instapvergoeding, worden er geen algemene administratieve kosten aangerekend. Uitzonderlijke of specifieke administratiekosten worden afzonderlijk aangerekend, met duidelijke vermelding van de omschrijving en/of de aard van de kosten.

7. Betaling


Facturen zijn steeds binnen de 15 dagen betaalbaar. Bij gebreke aan betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de datum van de factuur, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het uitstaand bedrag. De b.v.b.a. ExSu behoudt zich het recht voor om niet langer diensten te verlenen, tot dat de vervallen vorderingen vereffend zijn.

Voor de facturen die betrekking hebben op advies, kan er aan het Agentschap Ondernemen (KMO portefeuille) een tussenkomst van 50 % gevraagd worden.

8. Aansprakelijkheid


De aansprakelijkheid van de b.v.b.a. ExSu kan enkel worden ingeroepen op basis van schriftelijke correspondentie die door een vennoot is ondertekend en persoonlijk overhandigd of verzonden per koerier, gewone post, fax of e-mail (bijlagen in PDF-formaat). Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag van de door de client betaalde erelonen voor de verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheidskwestie. De b.v.b.a. ExSu is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of andere deskundigen, dewelke in samenspraak met de client werden ingeschakeld.

9. Beeindiging dossier


De client en de b.v.b.a. ExSu kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beeindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat gepresteerde diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed. Bij beeindiging van het dossier zullen alle relevante stukken gedurende een periode van 5 jaar door de b.v.b.a. ExSu bewaard blijven. Zodra deze periode is afgelopen, behoudt de b.v.b.a. ExSu zich het recht voor om het dossier te vernietigen.

10. Rechtskeuze en bevoegde rechter


Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, met dien verstande dat de b.v.b.a. ExSu tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de client.

11. Bindende kracht


De hoger beschreven bepalingen zijn bindend voor de er in genoemde partijen. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap